Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

  Tez No Adı Soyadı Yıl Tez Başlığı Danışman  
1 150733 PINAR OKTAY 2004 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öneri botanik bahçesi örneğinde botanik bahçeleri planlama ve tasarım ilkelerinin ortaya konulması üzerinde araştırmalar DOÇ.DR. TANAY BİRİŞÇİ YILDIRIM Yüksek Lisans
A research on the determination of the planning and design principles of botanical gardens under the case of the suggested botanical garden of the University of Çanakkale Onsekiz Mart
2 184409 ESRA ÖZEL 2004 Çanakkale ili doğal ve kültürel potansiyelinin turizm ve rekreasyonel kullanım yönünden incelenmesi DOÇ.DR. ABDULLAH KELKİT Yüksek Lisans
The investigation of the natural and cultural potential of the Çanakkale province in terms of tourism and recreational usage  
3 198591 TUTKU AK 2005 Kentsel dış mekanlar bağlamında Çanakkale Saat Kulesi ve çevresine yönelik bir görsel analiz çalışması DOÇ.DR. TANAY BİRİŞÇİ YILDIRIM Yüksek Lisans
A visual analysis study of the Çanakkale Clock Tower and its surrounding under the scope of urban outdoor spaces  
4 198592 FATMA BERBERLER ÇETİNKAYA 2005 Eğimli alanlarda peyzaj onarım tekniğinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesi örneğinde irdelenmesi DOÇ.DR. TANAY BİRİŞÇİ YILDIRIM Yüksek Lisans
Evulation of landscape reclamation technique at slope areas in the case of Çanakkale Onsekiz Mart University Terzioğlu  
5 198595 CİHAD ÖZTÜRK 2005 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nın koruma-kullanım ilkeleri yönünden irdelenmesi DOÇ.DR. ABDULLAH KELKİT Yüksek Lisans
Investigation of Gallipoli Peninsula Historical National Park in terms of protection-usage principles
6 185925 ZERRİN YILDIZOĞLU 2006 Üniversite yerleşkeleri fiziksel gelişim planlaması ve tasarımı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi örneği DOÇ.DR. ABDULLAH KELKİT Yüksek Lisans
Physical development planning and designing of university campuses: Case of Çanakkale Onsekiz Mart University Terzioğlu Campus
7 185926 ZUHAL ÖLMEZ 2006 Kazdağı Milli Parkı'ın sınırlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma DOÇ.DR. TANAY BİRİŞÇİ YILDIRIM Yüksek Lisans
A research on the determination of the boundries of the mounth ida (Kazdağı) National Park
8 177860 SEBLA KABAŞ 2007 Troya Tarihi Milli Parkı'nın turizm ve rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir araştırma PROF.DR. TANAY BİRİŞÇİ YILDIRIM Yüksek Lisans
A research on the determination of the tourism and recreation potential of the Troy Historical National Park  
9 238468 BURCU GÜNDÜZ 2008 Gelibolu kenti ve çevresinin peyzaj potansiyelinin saptanması DOÇ. DR. ABDULLAH KELKİT Yüksek Lisans
Determination of the landscape potential of the Gallipoli city and its surroundings
10 238500 CAN KÜZECİ 2008 Açık ve yeşil alan değişiminin uzaktan algılama yöntemi kullanılarak belirlenmesi: Çanakkale örneği DOÇ. DR. ABDULLAH KELKİT Yüksek Lisans
Determination of open-space area alternation using remote sensing: Case study Çanakkale  
11 238499 SERAP GÜNEŞ 2008 Kentsel dış mekanların yeterliliği ve geliştirilme olanakları DOÇ. DR. ABDULLAH KELKİT Yüksek Lisans
The sufficiency and development possibilities of urban outdoor places
12 259586 ALPER SAĞLIK 2010 Çanakkale kent kıyısının kentsel peyzaj tasarımı açısından incelenmesi PROF. DR. ABDULLAH KELKİT Yüksek Lisans
Investigation of Canakkale city coastline in terms of urban landscape design  
13 274953 ELİF SAĞLIK 2010 Kentsel dış mekan tasarımlarının tekerlekli sandalye kullanıcıları için yeterliliği ve geliştirme olanakları: Ordu kent merkezi örneği YRD. DOÇ. DR. TÜLAY CENGİZ Yüksek Lisans
Outdoor urban design and competence of wheelchair development opportunities for users: Ordu city center case
14 274949 İLKNUR GÜNAL 2010 Soma (Manisa) ilçesi açık ve yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi YRD. DOÇ. DR. FÜSUN ERDURAN Yüksek Lisans
Open and green areas Soma (Manisa) district determining potential  
15 309557 METİN KALYONCU 2012 Kadırga Koyu (Çanakkale) örneğinde kıyı alan kullanımlarının hava fotoğraflarıyla izlenmesi üzerine bir araştırma YRD. DOÇ. DR. TÜLAY CENGİZ Yüksek Lisans
A research on the monitoring of coastal land use with aerial photographs in the example of Kadirga Bay (Çanakkale)
16 457093 MERVE TEMİZ 2016 Kentsel turizm altyapısının ziyaretçiler tarafından değerlendirilmesi: Çanakkale kenti örneği PROF. DR. ABDULLAH KELKİT Yüksek Lisans
The evaluation of the urban tourism substructure by visitors: Case of Canakkale city  
17 457133 EMRE ÖZTÜRK 2017 Kültürel peyzaj değerlerinin kentsel tasarımda kullanımı: Lapseki (Çanakkale) ilçesi örneği DOÇ. DR. FÜSUN ERDURAN NEMUTLU Yüksek Lisans
The usage of cultural landscape values in urban design: The case of Lapseki district (Canakkale)
18 457130 FUNDA ERTÜRK 2017 Çanakkale kent merkezinin son 15 yıldaki kamusal açık yeşil alan değişimlerinin kent kimliği ve kentsel peyzaj değişimi üzerine araştırmalar YRD. DOÇ. DR. OKAN YILMAZ Yüksek Lisans
Researches on urban identity and urban landscape change of public open-green area change in Canakkale city center during the last 15 years  

Ekler

Peyzaj Mimarlığı Tamamlanan Yüksek Lisans.xlsx